ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યનું જીવનચરિત્ર.2023 Biography of Chandragupta Maurya

Biography of Chandragupta Maurya ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યનું જીવનચરિત્ર: મૌર્ય વંશની સ્થાપના ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જેઓ એક સામાન્ય પરિવારના હોવાનું જણાય છે.બ્રાહ્મણ પરંપરા અનુસાર, તેમનો જન્મ નંદોના દરબારમાં શૂદ્ર સ્ત્રી મુરાથી થયો હતો.જો કે, …

Read more